ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ

Ο ασβεστοπολτός ειδικής επεξεργασίας είναι κατάλληλος για οικοδομική χρήση με πολλαπλές εφαρμογές όπως:

 • Πάσης φύσεως κονιάματα δόμησης και επιχρισμάτων
 • Στα προϊόντα σκυροδέματος
 • Στους πλίνθους
 • Στα οικοδομικά στοιχεία
 • Στα υδροχρώματα

 • Εξαιρετική λευκότητα
 • Σε αεροστεγή συσκευασία των 20 kg, για απόλυτα καθαρή συσκευασία, και μεγάλη διάρκεια ζωής
 • Μεγάλη απόδοση στη χρήση των κονιαμάτων
 • Πολύ χαμηλής κοκκομετρίας
 • Άριστη εργασιμότητα

Υπέρ λευκό
Ανάλογα με το είδος του κονιάματος:

Ασβεστοκονίαμα βασικής στρώσης ποσότητας 375 kg: ασβεστοπολτό 125 kg
Ασβεστοκονίαμα τελικής στρώσης ποσότητας 375 kg: ασβεστοπολτό 125 kg

Αεροστεγές σακί: 18, 20, 23 kg
Big bag: 600, 800, 1000 kg

Ο ασβεστοπολτός ειδικής επεξεργασίας είναι κατάλληλος για οικοδομική χρήση με πολλαπλές εφαρμογές όπως:

 • Πάσης φύσεως κονιάματα δόμησης και επιχρισμάτων
 • Στα προϊόντα σκυροδέματος
 • Στους πλίνθους
 • Στα οικοδομικά στοιχεία
 • Στα υδροχρώματα